การควบคุมปัญญาประดิษฐ์ (AI): คําตอบจากผู้เชี่ยวชาญ

บทนํา:

วิดีโอสนทนานี้มีค่ามากสําหรับผู้ที่สนใจเรื่องปัญญาประดิษฐ์และอนาคตของเทคโนโลยีนี้ มุสตาฟา ซูเลย์มัน ผู้เชี่ยวชาญ AI ชั้นนําร่วมสนทนากับ แซนี คอลลินสัน เกี่ยวกับประเด็นสําคัญในการควบคุม AI และผลกระทบต่อสังคม ซูเลย์มันให้มุมมองที่สมดุลเกี่ยวกับ AI

ผู้สร้าง: Intelligence Squared

เป็นช่อง YouTube ที่เผยแพร่การอภิปรายและการสนทนาเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และปรัชญา มีเนื้อหาที่มีคุณภาพและเชิญผู้เชี่ยวชาญชั้นนํามาร่วมอภิปราย

สรุปประเด็นสําคัญ:

 • ปัญญาประดิษฐ์มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ต้องมีการควบคุมอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด
 • รัฐบาลควรสร้างกฎระเบียบและกลไกการกํากับดูแล AI เพื่อลดความเสี่ยง
 • บริษัทเทคโนโลยียังต้องรับผิดชอบและโปร่งใส แม้จะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • AI อาจส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน แต่ก็จะสร้างงานใหม่ๆ ขึ้นมาทดแทน
 • AI จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและนวัตกรรมในหลายวงการ

ขั้นตอนการควบคุม AI:

 1. รัฐบาลต้องสร้างเทคโนโลยี AI เอง เพื่อเข้าใจและควบคุมได้
 2. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคให้ทํางานในรัฐบาล
 3. รัฐบาลต้องกล้าทดลองกฎระเบียบใหม่ๆ แม้จะมีความเสี่ยง

ทรัพยากรที่กล่าวถึง:

 • ChatGPT: โมเดล AI สําหรับการสนทนาและการสร้างเนื้อหา
 • GPT-3: โมเดล AI ขนาดใหญ่สําหรับภาษาธรรมชาติ
 • GPU: ชิปประมวลผลกราฟิก สําหรับฝึกสอนโมเดล AI
 • DeepMind: บริษัท AI ชั้นนําของสหราชอาณาจักร
 • Inflection AI: บริษัท AI ที่ซูเลย์มันเป็นผู้ก่อตั้ง
 • Pi: แอป AI ส่วนบุคคลที่ Inflection พัฒนา

คําแนะนําส่วนตัว:

การพัฒนา AI ต้องอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรหันมาร่วมมือกันอย่างจริงจังในการสร้างกติกา มาตรฐาน และการกํากับดูแล AI ที่เหมาะสม เพื่อให้ AI กลายเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างแท้จริงต่อมวลมนุษยชาติ

FAQ

คําถาม: AI จะทําให้งานของคนหายไปมากน้อยแค่ไหน

คําตอบ: AI จะทําให้งานบางอย่างหายไป แต่ก็จะสร้างงานใหม่ๆ ขึ้นมาทดแทน ประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่าเทคโนโลยีใหม่ไม่ได้ทําให้งานหมด แต่จะสร้างงานใหม่ที่ดีกว่าแทนที่เสมอ

คําถาม: AI จะมีผลกระทบต่อประชาธิปไตยอย่างไร

คําตอบ: AI อาจถูกนําไปใช้ในทางที่ผิด เช่น สร้างข่าวปลอม หรือโฆษณาชวนเชื่อ ซึ่งอาจบ่อนทําลายความเชื่อมั่นในกระบวนการประชาธิปไตย จึงต้องมีมาตรการป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้

คําถาม: AI จะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร

คําตอบ: AI จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้ทรัพยากร เช่น ปรับปรุงระบบขนส่งและอุตสาหกรรมให้ปล่อยมลพิษน้อยลง AI ยังช่วยในการพยากรณ์สภาพภูมิอากาศ วิเคราะห์ข้อมูลสิ่งแวดล้อม และหาแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คําถาม: ใครควรรับผิดชอบในการพัฒนาและควบคุม AI

คําถาม: ใครควรรับผิดชอบในการพัฒนาและควบคุม AI

คําตอบ: การพัฒนา AI อย่างรับผิดชอบและยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งบริษัทเทคโนโลยี นักวิจัย รัฐบาล องค์กรกํากับดูแล และประชาสังคม ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการกําหนดทิศทางและมาตรฐานของ AI รวมถึงตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *